رنج و مرگ،میوه ی آگاهی ست

کمی اقتصاد با دنیایی پر از نگرانی

درباره من

 لیسانس ریاضی کاربردی و ارشد علوم اقتصادی.


وبگردی را تفریحی همراه با یادگیری و خرد می دانم که باعث گذراندن  اکثر وقت آزادم پای صفحه وب می شود و به تعبیر دیگران اتلاف وقت.


بنابراین این صفحه را می نویسیم تا شاید نگاه دیگران به وبگردی ام  تغییر کند- شاید